Propostes

image

 

Regidoria d’Igualtat/Àrea d’Igualtat.

L’Àrea o la Regidoria d’Igualtat ha de tindre un caràcter transversal. És a dir, entenem que per una banda ha d’atendre diferents activitats que giren al voltant de l’apoderament de la dona i de posar en valor el seu paper en la societat; però també vetlar perquè la perspectiva de gènere estiga present en tots els àmbits de la gestió municipal. Per a la qual cosa, és imprescindible que des d’Alcaldia s’impulse i es done suport, com també ho és revisar els plecs de subvencions per tindre en compte en els barems l’aplicació de la Llei d’Igualtat a les empreses que treballen amb l’Ajuntament.

Tot i el caràcter transversal de què ja hem parlat, recomanem que l’Àrea d’Igualtat o la Regidoria d’Igualtat estiga relacionada amb la Regidoria d’Educació. Cal també que estiga ben dotada pel que fa a personal, a pressupost i a eines de comunicació: amb un espai propi obert i accessible, amb web i perfil a les xarxes, amb espai previst per a les associacions;  l’equip tècnic de treball podria aixoplugar-se sota la descripció de “Servei Integral d’Atenció a les Dones” i hauria de ser interdisciplinar: psicòloga, advocada, treballadora social, administrativa i tècnica de prevenció comunitària.

És bàsic diagnosticar des dels ajuntaments quines són les necessitats reals de les dones des de diversos àmbits i organitzar una programació anual per tal que la igualtat no siga només percebuda el 8 de Març i el 25 de Novembre.

Consell Municipal d’Igualtat.

Ha de tindre una estructura pròpia com a  òrgan consultiu i assessor de representació i participació democràtica de les dones, així com de les associacions feministes, en la política municipal. Hi caldria que en formaren part, a més, tots els grups polítics amb representació municipal, els tècnics i les tècniques municipals i els representats dels departaments concrets a què afecten les propostes. Perquè el Consell Municipal tinga èxit, és imprescindible una tasca prèvia de contactes amb les associacions i els col·lectius municipals que treballen per la igualtat des de qualsevol àmbit. El reglament, també podria elaborar-se de manera participativa.
Recomanem que el Consell Municipal d’Igualtat tinga representació en el Consell Escolar Municipal i en la resta d’estructures o òrgans municipals de participació ciutadana.

Pla d’Igualtat Municipal entre dones i hòmens.

S’han d’encetar línies de treball, amb els tècnics i les tècniques de l’ajuntament, que conduïsquen a aprofundir en el coneixement de les desigualtats existents en el municipi, en tots els àmbits de la vida ciutadana. S’ha d’involucrar tot el consistori i tots els estaments municipals com a proposta de treball que ens compromet a polítics, tècnics i ciutadania, per a fer realitat una intervenció sistemàtica, programada i intencionada per a aconseguir al municipi la igualtat entre dones i homes en la ciutat. Ha de ser un Pla de totes i tots.
El Pla d’Igualtat Municipal ha de dur integrat, així mateix, un Pla d’Igualtat per al personal municipal, per tal de fomentar dins de les pròpies Institucions la igualtat en els llocs de treball i una redistribució dels càrrecs de responsabilitat aplicant la paritat com a eix de redistribució. Així mateix tindrà en compte la classificació professional, la promoció i formació, les retribucions, l’ordenació del temps de treball, la conciliació i l’assetjament sexual

Pla Municipal per a l’Eradicació de la Violència Masclista.

Considerem una prioritat en les polítiques municipals la implementació de mesures pel que fa a la violència contra les dones. L’ajuntament adoptarà les següents mesures:

  1. Crear (o fomentar el treball en cas de que ja existisca) l’Observatori de la Violència de Gènere per conèixer la realitat local respecte dels maltractaments, per detectar allà on cal actuar i on cal previndre, així com per avaluar les actuacions planificades.
  2. Dissenyar un Pla Municipal per a l’Eradicació de la Violència Masclista convenientment dotat als pressupostos municipals. Aquest pla serà la ferramenta estratègica per a previndre, sensibilitzar, prestar una assistència integral a les víctimes, i millorar la coordinació i la col·laboració institucional.
  3. Establir protocols d’actuació davant casos de violència que permeten una intervenció  coordinada entre diferents entitats o serveis.

Participació i subvencions.

Les associacions i col·lectius que hagen de rebre subvencions per part de l’ajuntament han de treballar des del seu àmbit per la igualtat, en qualsevol cas no promouran les desigualtats de gènere i la discriminació per motius sexuals. Caldrà, però establir la diferenciació entre subvencions per a associacions i entitats que treballen per la igualtat de drets entre dones i hòmens i que el treball per la igualtat siga criteri de barem en les subvencions generals.

Perspectiva de gènere en els projectes de planificació urbanística.

Atendre les diverses tipologies de mobilitat, dels mitjans que s’utilitzen per als desplaçaments i freqüències. Així com propiciar la multifuncionalitat dels espais públics, dels llocs comuns que atenguen a la diversitat de la societat i que afavorisquen la socialització.

Unitats de salut sexual i reproductiva.

Revisar si en els centres de planificació familiar dels municipis hi ha funcionant la unitat de salut sexual i reproductiva i instar la Conselleria de Sanitat que la pose en marxa. Pot ser pròpia del municipi o compartida amb el cap de comarca. Caldria que fóra una petició dels col·lectius de dones o del Consell d’Igualtat precedida per accions o campanyes amb el suport de la ciutadania.

Eradicació de l’homofòbia i la transfòbia.

Promocionar i donar suport a les accions que els agents socioeconòmics i la societat civil promoguen per avançar en l’eradicació de l’homofòbia i la transfòbia en els centres de treball. Normalitzar formularis administratius i documents legals per tal que reconeguen la pluralitat de les formes de convivència familiar. Incloure la perspectiva LGTB en la formació dels equips tècnics bàsics i d’atenció especialitzada.

Recursos socials per a persones en situació de precarietat.

Garantir l’accés als serveis i recursos públics a totes les persones en situació d’exclusió o en risc d’estar-ho. Parant especialment l’atenció en les famílies monomarentals i homoparentals, mares adolescents o treballadores sexuals. Fer propostes sobre clàusules socials en els contractes municipals. Promoure el treball de les dones oferint formació específica i possibilitats laborals.

Pressupostos municipals.

No es tracta de fer un pressupost apart per a les dones, ni tampoc defer un pressupost dirigit exclusivament a les dones, ni d´incrementar els diners destinats a programes dirigits a les dones. Es tracta de prendre les decisions sobre el repartiment dels recursos des d´una perspectiva de gènere, i d’adquirir la informació i la capacitació per a fer-ho.
Per això el pressupost haurà de treballar-se en dues fases: una primera on s’analitzen els pressupostos sota aspectes com desgranar per sexe la informació, elaborar materials metodològics i redactar informes des de les distintes àrees; i una segona on es reequilibren les àrees.