Propostes

3.1.3.- Els pressupostos participatius, la base de decisió veïnal
El pressupost participatiu és el mecanisme de democràcia directa que permet a la ciutadania influir o decidir directament sobre els pressupostos públics, generalment el pressupost del seu municipi, mitjançant processos de participació ciutadana.
El Pressupost Municipal han de preveuré una partida per als barris i acordar que seria sotmesa a participació ciutadana. El pressupost destinat per a aquesta acció de participació real ha de ser un % de les inversions previstes en el pressupost municipal amb un mínim establert en funció del pressupost.
El període per desenvolupar-lo s’inicia en els mesos de febrer o març, i finalitza a final de l’any per tal d’incorporar-se en l’aprovació del pressupost.
Incorporar la perspectiva de gènere als pressupostos, la qual cosa implica fer un estudi de com es destinen les partides i si són equitatives.

4.- COMPROMÍS AMB LES PERSONES. CIUTATS DE BENESTAR

Les persones han de ser tractades en condicions d’igualtat i amb possibilitats reals d’integrar-se com a ciutadanes del País Valencià per a contribuir al progrés i benestar de totes i tots plegats.
Generar igualtat d’oportunitats ha de ser el leiv-motive de qualsevol política desenvolupada per Compromís,
4.1.- Igualtat
La transversalitat és l’eix fonamental de les polítiques d’igualtat. Per això cal aplicar una perspectiva de gènere a tots els àmbits de la gestió municipal.

A. Ens declarem, municipi contra la Violència Masclista i per la Convivència Igualitària. S’han de posar en marxa les polítiques més efectives per a la prevenció de la violència i la igualtat d’oportunitats.
Algunes accions bàsiques serien:

 1. ACCÉS DE LES DONES AL MERCAT LABORAL: Fomentar i prioritzar l’accés de les dones al mercat laboral en igualtat de condicions que els hòmens, impulsar plans de formació i reciclatge, l’autoocupació i l’accés a subvencions, a més de propiciar-ne la conciliació amb la vida familiar mitjançant el foment de la coresponsabilitat entre hòmens i dones. Afavorir, a més, la creació de cooperatives d’ocupació domèstica que trenquen la relació laboral individualitzada i garantisquen condicions laborals justes per a les persones que hi treballen.
 2. ORDENANÇA D’IGUALTAT: Dotar l’Ajuntament d’una ordenança municipal d’Igualtat, a l’empar de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i hòmens, que supose un compromís en defensa de la igualtat i que hi incloga la creació d’un Departament d’Igualtat i un Consell Municipal d’Igualtat.
 3. DEPARTAMENT D’IGUALTAT. Crear un Departament d’Igualtat que siga transversal i interdepartamental i que depenga directament d’Alcaldia per tal de projectar la perspectiva de gènere en totes les propostes de l’ajuntament. A més d’elaborar i supervisar un pla municipal de formació del funcionariat, treballadors i treballadores municipals per tal que siguen sensibles i tinguen estratègies per treballar les polítiques de gènere, atendre a la ciutadania, dissenyar la ciutat o utilitzar un llenguatge administratiu no sexista. La realització de diferents activitats que giren al voltant de l’apoderament de la dona, així com, posar en valor el seu paper en la societat (premis literaris, cinema amb temàtica feminista, premis d’investigació històrica de les dones,…).
 4. CONSELL MUNICIPAL D’IGUALTAT: Crear el Consell Municipal d’Igualtat amb estructura pròpia com a òrgan consultiu i assessor de representació i participació democràtica de les dones, així com de les associacions feministes, en la política municipal. Hi caldria que en formaren part, a més, tots els grups polítics amb representació municipal, els tècnics i les tècniques municipals i els representats dels departaments concrets a què afecten les propostes. Caldria, a més, que tinguera representació en els Consells Consultius Municipals per tal de fomentar la igualtat i la mirada de gener en tots els àmbits; que elaborara o adaptara protocols d’actuació per tractar casos concrets que atempten contra la igualtat de gènere i que treballara amb col·lectius i associacions municipals en el desenvolupament de programes concrets que tinguen en compte la igualtat de gènere i la diversitat sexual.
 5. PLA INTEGRAL MUNICIPAL CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA: Desenvolupar estratègies de prevenció contra la violència de gènere des dels àmbits educatiu, cultural, festiu, laboral, d’incentivació de l’associacionisme de les dones, sanitari, d’assistència social, dins les competències municipals i tenir-ho com a criteri transversal en qualsevol activitat municipal. La qual cosa suposa, a més, dotar pressupostàriament el desenvolupament de Llei Integral de Mesures de Protecció Contra la Violència de Gènere (BOE 1/2004) i la Llei Integral contra la violència sobre la Dona (DGV 7/2012), així com l’avaluació, publicació de dades, actuacions i conclusions.
 6. VIOLÈNCIA DE GÈNERE EN L’ADOLESCÈNCIA:Dissenyar un pla d’acció específic per a la prevenció i eradicació de la violència de gènere en l’adolescència, que ha de ser convenientment dotat en els pressupostos municipals per dur endavant conferències, jornades o elaborar materials per formar tant l’alumnat com el professorat.

B) Pacte local per la Conciliació i la Coresponsabilitat, per tal de fer efectiu el repartiment dels usos dels temps i l’ocupació.

 1. PERSPECTIVA DE GÈNERE DINS DE LES INSTITUCIONS: Creació d’un a Pla d’Igualtat de Personal Municipal per fomentar dins de les pròpies Institucions la igualtat en els llocs de treball i una redistribució dels càrrecs de responsabilitat aplicant la paritat com a eix de redistribució.
 2. TREBALL INTERDEPARTAMENTAL: Potenciar el treball interdepartamental entre aquelles àrees més implicades (Serveis Socials, Habitatge, Promoció econòmica i Ocupació, Pla d’Immigració, Serveis d’Igualtat d’Oportunitats, etc.
 3. PERSPECTIVES DE GÈNERE EN EL DISSENY DE LES POLÍTIQUES: Establir els mitjans organitzatius i de procediments interns en l’organigrama municipal que assegure que la perspectiva de gènere està present en els plans, programes i projectes de l’administració local i, en general, en totes les actuacions d’ordre intern o extern que s’hi duguen a terme, avaluant les polítiques municipals, per analitzar si la seua implementació està contribuint a l’avanç de la igualtat entre homes i dones.
 4. PRESSUPOSTOS AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE: Creació de l’Observatori d’Economia i Igualtat, per constatar la relació entre els indicadors d’igualtat de gènere i els de desenvolupament econòmic i social. Garantir la participació ciutadana paritària en els processos de distribució del pressupost. A l’hora que s’implementen programes que formen la ciutadania per tal que puga participar de manera capaç i efectiva en aquesta participació.
 5. ESTUDIS SOBRE LA SALUT DE LES DONES: Potenciar els estudis sobre la salut de les dones i col·laborar amb la administració autonòmica en la posada a disposició de les ciutadanes un servei d’orientació i formació sanitària específic amb la finalitat de previndre i assessorar sobre patologies o riscos propis de les dones.
 6. RECURSOS SOCIALS PER A DONES EN SITUACIÓ DE PRECARIETAT: Garantir l’accés als serveis i recursos públics a totes les persones en situació d’exclusió o en risc d’estar-ho. Parant especialment l’atenció en les famílies monomarentals i homoparentals, mares adolescents o treballadores sexuals.
 7. PERSPECTIVA DE GÈNERE EN ELS PROJECTES DE PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA: Atendre les diverses tipologies de mobilitat, dels mitjans que s’utilitzen per als desplaçaments i freqüències. Crear espais de convivència, espais comuns del veïnat, d’interrelació i d’usos quotidians. Així com propiciar la multifuncionalitat dels espais públics, dels llocs comuns que atenguen a la diversitat de la societat i que afavorisquen la socialització.
 8. INTEGRACIÓ I INTERCULTURALITAT: Plantejar programes que fomenten la integració i la interculturalitat, tant en hòmens com en dones, tenint en compte especialment la interseccionalitat. Afavorir la normalització de la presència d’immigrants en els diferents sectors o recursos de tipus socioeconòmic, corporatiu, lúdicoeducatiu, d’oci i esbarjo, associatiu i participatiu, sindical, etc.
 9. PROMOCIONAR INVESTIGACIONS DE GÈNERE: Promocionar investigacions en col·laboració amb altres ens, com les universitats, sobre la situació de les dones al municipi, per tal de conèixer la realitat local respecte dels maltractaments o de les desigualtats i poder actuar o previndre allà on calga.
 10. SERVEIS SOCIALS DE QUALITAT: Que donen suport a les tasques de cura i a la dependència, com pot ser una xarxa d’escoletes infantils municipals de 0-3 anys o serveis d’atenció a persones majors per atendre adequadament l’àmbit reproductiu (i no només el productiu), el que té a vore amb el sosteniment de les nostres vides, és a dir, amb gestió domèstica, la cura de xiquets i xiquetes, de persones malaltes o dependents, etc.
 11. ERADICACIÓ DE L’HOMOFÒBIA I TRANSFÒBIA: Promocionar i donar suport a les accions que els agents socioeconòmics i la societat civil promoguen per avançar en l’erradicació de l’homofòbia i la transfòbia en els centres de treball. Normalitzar formularis administratius i documents legals per tal que reconeguen la pluralitat de les formes de convivència familiar. Incloure la perspectiva LGTB en la formació dels equips tècnics bàsics i d’atenció especialitzada.
 12. EMPRESES COL·LABORADORES: Tindre en compte als barems l’aplicació de la Llei d’Igualtat a les empreses que treballen amb l’Ajuntament. Exigir Plans d’Igualtat a totes les empreses de més de 50 treballadors i treballadores que presten serveis municipals

C) DIVERSITAT FUNCIONAL
La igualtat no només ha de ser entesa en termes de gènere, abasta també el concepte de capacitats diferents i a nivell local deuen desenvolupar-se estratègies que permeten la seua integració de forma efectiva i total

Plans d’accessibilitat urbana i eliminació de barreres arquitectòniques en totes les instal·lacions de la ciutat.
Plans de tractament integral de la capacitat diversa, per tractar vessants com la de l’ocupació, l’oci, l’associacionisme, i la integració plena d’aquestes persones etc.
Incentius i subvencions per a mesures d’accessibilitat en els edificis residencials.
Reduccions fiscals i econòmiques per a aquelles empreses ordinàries que contracten serveis o consumisquen productes elaborats per Centres Especials d’Ocupació i Empreses d’Inserció.
Desenvolupament de l’ocupació públic conforme a la integració de les persones amb discapacitat.
Creació d’una comissió socio-sanitària entre professionals sanitaris i socials per millorar l’atenció de les persones dependents.
Programa d’atenció i respir.
Programes de voluntariat.